fbpx

ВИЗА ЗА ТАЈЛАНД
Потребни документи:
– важечки пасош (најмалку 6 месеци по враќањето)
– формулар
– 1 фотографија со бела позадина
– авио билет
– резервација од хотел или покана за посета
– такса за виза со еден влез 35 €
– такса за виза со повеќе влезови 150 €
* За подетални информации околу цената на услугата за посредување, побарајте преку e-mail: info@we.com.mk


ВИЗА ЗА МАРОКО

Потребни документи:
– важечки пасош (најмалку 6 месеци по враќањето и фотокопија)
– фотокопија од лична карта
– 3 фотографии
– покана
– потврда од работа
– резервација на авиобиле
– потврда од банка за обезбедени парични средства (минимум 50 € по ден)
– патничко осигурување
– процедура до 10 работни денови
– такса за виза со еден влез изнесува од 22 € (во зависност од тоа колку денови ќе се престојува)
– такса за повеќе влезови изнесува од 60 € (во зависност од тоа колку денови ќе се престојува)
* За подетални информации околу цената на услугата за посредување, побарајте преку e-mail: info@we.com.mk


ВИЗА ЗА ИНДИЈА

Потребни документи:
– важечки пасош (најмалку 6 месеци по враќањето)
– 2 фотографии
– хотелска резервација
– потврда од работа
– резервација на авиобилет
– патничко осигурување
– процедура од 7 до 14 работни денови
– такса за туристичка виза 100 BGN (околу 50 €) неповратни
* За подетални информации околу цената на услугата за посредување, побарајте преку e-mail: info@we.com.mk
           

ВИЗА ЗА ЈУЖНА АФРИКА

Потребни документи:

– важечки пасош (најмалку 6 месеци по враќањето)
– 2 фотографии
– покана од ЈАР
– потврда од работа
– резервација на авиобилет
– патничко осигурување
– процедура до 10 работни дена
– такса за туристичка виза изнесува 65 BGN (околу 33 €) + 10 € трошоци за уплата во банка
* За подетални информации околу цената на услугата за посредување, побарајте преку e-mail: info@we.com.mk


ВИЗА ЗА АВСТРАЛИЈА

 Потребни документи:

* ОД АВСТРАЛИЈА (од гарантот)
– гаранција за туристичка посета (“STATUTORY DECLARATION”) во која се гарантира вашето сместување, финансиската помош, трошоците за (евентуално) лекување и изјава дека ќе ја напуштите Австралија пред истекот на визата
– фотокопија од државјанство, или од Австралиската постојана виза на гаранторот
– изводи од банка (“further evidence of founds” или “evidence of access to funds”)

* ОД МАКЕДОНИЈА (од апликантот)
– потврда за уплата на таксата за обработка на молбата, која изнесува 160 €
– своерачно потпишан пасош, важечки за целиот планиран престој во Австралија
– 4 фотографии
– 1 формулар
– извод од родени не постар од 4 недели (преведен на англиски)
– за лица кои се во брак, да се достави венчаница не постара од 4 недели
– потврда за примања за последните 3 месеци
– потврда за должината на работниот стаж и висината на месечните примања и изјава дека продолжува со работа по враќањето од Австралија
– доказ за посредување на одредени недвижности
– ако сте сопственик на фирма, евиденција за регистрација на фирмата
– ако сте пензионер, чек од последната пензија
– ако сте ученик или студент, потврда од училиште/факултет дека сте редовен ученик/студент и дека Ви     е одобрено отсуство од наставата. За студенти е потребен и Индекс (оригинал)
– за деца под 18 г. старост кои патуваат сами, или со еден од родителите, потребна е согласност од двајцата родители, потпишана лично
– ако вашиот брачен другар е во работен однос, доказ за висината на неговите месечни примања
– за лица постари од 70 години, потврда од матичен лекар дека лицето е способно за патување
– здравствено патничко осигурување
– ако се посетува близок роднина (родител, брат, сестра…), се доставуваат и нивните изводи на родени (во оригинал)
– резервација за повратен авио билет
– времетраење на постапката за добивање на виза: од 3 до 5 недели
– сите приложени документи треба да бидат во оригинал или заверени фотокопии на нотар
– документите кои не се на англиски јазик, треба да се приложат со заверен превод
– Документите се поднесуваат во Австралиската амбасада во Белград

* За подетални информации околу цената на услугата за посредување, побарајте преку e-mail: info@we.com.mk


ВИЗИ ЗА  САД, АНГЛИЈА И КАНАДА